Privātuma politika

KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

Jūsu personas datus, kas norādīti ierīces pieņemšanas aktā, ieskaitot datus par Jums sniegtajiem pakalpojumiem, apstrādā datu apstrādātājs BCCS TM, SIA, uzņēmuma kods 40003170301, adrese: Brīvības iela 110, Rīga (turpmāk – “Datu apstrādātājs”), klientu datu bāzes administrēšanas nolūkos, lai sniegtu Jūsu pasūtītos pakalpojumus, kā arī pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas nolūkā. Datu apstrāde tiek veikta pēc ražotāja Apple Distribution International (kods 470672, adrese: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Īrija, e-pasta adrese privacyeurope@apple.com) (turpmāk – “Datu pārzinis”) norādījuma.

Personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams to apstrādes mērķu sasniegšanai.

Datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu līgumus un Datu apstrādātājam saistībā ar pakalpojumu izpildi radušās juridiskās saistības (ES Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (turpmāk – “VDAR”) 6. panta 1. d. b) un c) punkts.).

BCCS TM būdams personas Datu apstrādātājs, apstrādā datus tikai pēc skaidriem Datu pārziņa norādījumiem, kas tiek sniegti līguma dokumentos, nodrošina apstrādājamo datu konfidencialitāti, īsteno organizatoriskos un tehniskos personas datu drošības pasākumus, cenšoties nodrošināt klienta ierīcē esošo personas datu drošību pret nejaušu vai nelikumīgu izpaušanu, tāpat no jebkādas nelikumīgas apstrādes, turklāt nepiesaista un neplāno piesaistīt citus datu apstrādātājus bez iepriekšējas Datu pārziņa piekrišanas.

Datu apstrādes procesā Datu apstrādātājs ir gatavs palīdzēt Datu pārzinim radīt iespējas klientiem izmantot savas tiesības, t. i., tiesības prasīt, lai Datu pārzinis ļautu iepazīties ar datu subjekta (klienta) personas datiem, tos labot, dzēst vai ierobežot datu apstrādi vai tiesības nepiekrist, ka dati tiktu apstrādāti, kā arī tiesības uz datu pārcelšanu. Lai īstenotu šīs savas tiesības, varat vērsties tieši pie Datu pārziņa vai Datu apstrādātāja.

Datu pārzinis un Datu apstrādātājs ievēro arī citas saskaņā ar VDAR 28. pantu un citu tiesību aktu normām obligātās personas datu apstrādes prasības.

Jūsu personas dati pēc ražotāja izvēles apkalpošanas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkā var tikt nodoti UAB “AVAD Baltic” (uzņēmuma kods 301060619, adrese: Raudondvario pl. 131B, Kauņa) (turpmāk – “AVAD”), Datu pārzinim un / vai saistītajiem grupas uzņēmumiem to mītnes vai darbības veikšanas valstīs (ieskaitot datu nodošanu uz trešajām valstīm saskaņā ar VDAR 49. panta 1. daļas b) un c) punktu) ievērojot VDAR un Apple privātuma politikā (angl. Apple (skat. norādi Privacy Policy)) paredzēto personas datu vākšanas, apstrādes, lietošanas un atklāšanas kārtību.

Ja vairs nepiekrītat personas datu apstrādei, Jums ir tiesības vērsties pie Apple Distribution International, aizpildot tālāk sniegto veidlapu: Privacy Policy un / vai datu apstrādātāja SIA BCCS TM, informējot to pa e-pastu vai norādē: bccs@bccs.lv. Par personas datu apstrādi, ja tā pārkāpj Jūsu personas tiesības, varat iesniegt iebildumus Valsts datu aizsardzības inspekcijai.